Klasseregler

X

Klasseregler Molich 10-Meter

 

1. Almindelige bestemmelser

1.1 Bådens navn er MOLICH 10-METER og klassemærket er X (romertal 10) i henhold til sejltegningen.

1.2 Formålet med disse bestemmelser og tegninger er, at bådene bliver så ensartede, at de kan kapsejle under lige vilkår og uden at der skal gives indbyrdes respit. Desuden at Molich 10-Meter kan fungere som standardklasse under Dansk Sejlunion og at den kan indmåles under gældende danske handicapregler. 1.3 Den administrative myndighed er Molich 10-Meter Klubben med den nødvendige godkendelse fra Dansk Sejlunion når det gælder standardklassen og handicap-måling. 1.4 Ændringer af disse klassebestemmelser kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling og for standardklassens vedkommende godkendelse hos Dansk Sejlunion.

2. Skrog, dæk, ror, køl og aptering

2.1 Alle skrog skal fremstilles af glasfiberarmeret polyester i den på Hundested Baadebyggeri fremstillede originalform og efter Poul Molichs originale tegninger.

2.2 Dæk og overbygning kan udformes frit, dog må overbygningen ikke medføre en sænkning af bådens samlede tyngdepunkt, sammenlignet med den oprindelige dæksform i glasfiber. 2.3 Der tillades to udformninger og placeringer af roret, den “gamle” med fast finne og den “nye” med fritsiddende spaderor, henholdsvis efter den oprindelige tegning fra januar 1973 og den senere, godkendt af generalforsamlingen 24. marts 1984. Det bemærkes, at fritsiddende spaderor ifølge tegningen medfører en mindre ændring af skroget agter i det område, hvor den faste finne ellers er placeret. Andre udformninger, som kun i ringe grad afviger fra disse to tegninger, kan godkendes. 2.4 Kølen støbes i bly i henhold til de originale modeller fra Hundested Baadebyggeri. Vægten skal være 1.780 kg +/- 40 kg. 2.5 Apteringen skal følge Poul Molichs tegning af januar 1973 eller november 1979 hvad angår placeringen af tværgående skot. Desuden skal forefindes minimum fire køjer samt pantry, og vægten af den samlede aptering skal svare til standardapteringen ud fra en af de to tegninger. 2.6 Med båden i den målekondition, der foreskrives i Dansk Sejlunions handicapregel, må middelværdien af fribordshøjden i begge sider ud for største retgird ikke overstige 74cm, målt til skæring mellem dæk og skrog. 2.7 Såfremt det er nødvendigt at forsyne et fartøj med ekstra ballast (strafballast) for at minimum fribordet kan overholdes, skal denne faststøbes eller monteres med forseglede skruer på dækkets underside. Ballastens placering under dækket er i øvrigt fri. 2.8 Anden form for indvendig ballast end den i 2.7 og 5.1 beskrevne er ikke tilladt. 2.9 Det påhviler værftet at attestere, at punkterne 2.1 og 2.4 er overholdt.

3. Rig

3.1 Riggen skal overholde følgende maksimum-mål:

J = 380 cm (afstanden fra mastens forkant til forstagets skæring med dæk)

K = 100 cm +20-0 (afstanden fra dækket til nederste målemærke på masten) ISP = 1160 cm (spilerblokkens højde over dækslinie) SPL = 380 cm (spilerstagens længde i henhold til DH 2002 eller regler,som måtte afløse denne) P = 1150 cm (afstanden mellem målemærkerne på masten) E = 345 cm (afstanden fra mastens agterkant til målemærke på bom) 3.2. Masten må føre et eller to par salinghorn. Det underste salinghorn må ikke være kortere end 80 cm. Det samme gælder ved et par salinghorn. Placeringen er fri. Det er tilladt at føre mellemvant fra den yderste ende af salinghornene og ind til masten ovenover. 3.3 Masten skal gå gennem dækket og stå på en bærende konstruktion nederst i skroget. Beslaget til mastefoden må ikke kunne justeres under sejladsen. 3.4 Dimensioner på rundholter er frie, dog skal den rå masteprofil have en materialevægt på minimum 3,5 kg pr. meter. Ubelastet skal agterkanten af masten i hele sin længde være ret. Det er tilladt at tilspidse toppen af masten over forstaget. 3.5 Vant og forstag skal være af minimum 6mm wire. Mellemvantets dimension er fri.

3.6 Flytbare vant er ikke tilladt. Vantene og røstjernenes placering er fri.

3.7 Riggen må forsynes med et enkelt agterstag samt et sæt bagstag. Arrangementet af disse er frit.

3.8 Mastens placering skal være som på konstruktionstegningen. 3.9 På masten må monteres en flytbar slæde til spilerstagen. 3.10 Brugen af profil- og rulleforstag er tilladt. Til sådanne arrangementer bortfalder kravet under pkt. 3.5 om forstag af 6mm wire. 3.11 Hydraulisk justering af riggen er ikke tilladt.

4. Sejl

4.1 Anvendelse af mylar, kevlar og andre aromatiske polyamider er tilladt i det omfang, disse tillades under sejlunionens gældende måleregel. Dugvægten er ligeledes fri.

4.2 Foruden P og E målet skal storsejlet holdes inden for følgende mål: HB = 15 cm (faldbarmsbredde)

MGM = 220 cm (½ bredde af storsejl) MGU = 130 cm (¾ bredde af storsejl) Rebesystemet er frit. 4.3 Alle stagsejl skal holdes inden for følgende mål: T = 1150 cm ( forligets længde) LP = 570 cm ( skødebarmens vinkelrette afstand til forstaget). Antallet af stagsejl, måden hvorpå de sættes og skødningen af dem følger gældende handicap- og kapsejladsregler. 4.4 Der må maksimalt findes og indmåles fire spilere til kapsejlads. Største mål for en symmetrisk spiler er: SF = 700 cm ( underlig) SMG = 840 cm ( største bredde) SL = 1160 cm (sidelig) 4.6 Spilerbrønd er ikke tilladt.

5. Motor

5.1 Indenbordsmotor er intet krav i klassen, men kan frit installeres ligesom propeller-arrangement er frit. Under kapsejlads som standardbåd, hvor der ikke sejles med indbyrdes respit, skal fartøjer uden indenbordsmotor forsynes med en strafballast på 80 kg anbragt i rummet under cockpittet. Alternativt til denne strafballast kan fartøjet medføre sin påhængsmotor monteret i det sædvanlige beslag på hækken.

6. Sikkerhed

6.1 Søgelænder er tilladt; men kræves ikke. På ruftaget samt langs fordækkets midterlinie anbefales at være monteret håndlister på minimum 140 cm’s længde.

6.2 Alle skroggennemføringer under vandlinien skal være forsynet med let tilgængelige haner (søventiler). 6.3 Med mindre andet foreskrives i de pågældende regler for en kapsejlads, skal følgende udstyr findes ombord:

1 anker med tilhørende trosse 1 fast installeret lænsepumpe samt 1 pøs 1 ildslukker med pulvervægt på min. 1 kg Typegodkendte navigationslys samt akkumulator hertil Tågehorn 4 hvide og 6 røde signallys/ håndblus/ raketter Nødhjælpskasse Værktøj til frigørelse af riggen

1stk CE-godkendt redningsvest pr person

6.4 Al tung udrustning (brændstoftanke, akkumulator, ankre) skal under sejlads være forsvarligt fastgjort.

7. Dispensation

7.1 Klubbens generalforsamling kan give dispensation for disse klasseregler, såfremt den pågældende ændring ikke skønnes at påvirke sejl- og fartegenskaber. Dog gives ikke dispensation for ændringer af rig og sejl.

D8 og D9 er bygget før klassen blev etableret. På den baggrund betragtes disse både som klassebåde af Molich 10-Meter klubben.

8. Myndighed

8.1 Målebreve administreres af Dansk Sejlunion og udstedes af denne i samarbejde med 10 Meter Klubben. Ejeren er over for begge parter ansvarlig for, at klassereglerne overholdes, ligesom der ikke må gøres forsøg på at omgå dem.

Ingen båd er berettiget til at kapsejle i standardklassen for Molich 10 Metere uden gyldigt målebrev. Alternativ kan deltagelse ske med 10 Meter Klubbens forudgående godkendelse. Klubbens bestyrelse har myndighed til at kontrollere, at klassereglerne er overholdt. Klubben kan inddrage sin godkendelse, såfremt der fattes begrundet mistanke om, at en båd ikke opfylder klassereglerne. Meddelelse herom skal straks tilgå såvel ejeren, som Dansk Sejlunion. Fortolkningen af reglerne er overladt bestyrelsen, som inden 14 dage skal oplyse samtlige medlemmer samt Dansk Sejlunion om sin beslutning. Denne kan ankes til Dansk Sejlunion, som i tvivlsspørgsmål er øverste myndighed.

8.2 Sejlnumre. Dansk Sejlunion og Molich-X-meter klubbens bestyrelse tildeler sejlnumre til nybyggede eller importerede Molich-X-meter både.

Revisions historik
Opdateret ved generalforsamlingen 1. marts 1998
Opdateret ved generalforsamlingen 3. marts 2002 Dispensation til D8 tilbagekaldt
Opdateret ved generalforsamlingen marts 2016 Følgende sektioner opdateret:

Sektion 3.6 og 3.8

Sektion 6.1 og 6.3

Sektion 7

Sektion 8.1 og 8.2

Note 1 og note 2 slettet