Referat for GF i Nyborg…..

Kære Molich sejlere

Hermed referat af generalforsamlingen 26.marts

 

1/ Valg af dirigent

Giseal (D12) blev valgt til dirigent

2/ Formandens beretning V/Søren Moesgård

Formandens beretning om sit syn på hvor klassen bør bevæge sig hen og hvilke tiltage der tænkes på for at fastholde klassens ”brand” og evne til at tiltrække nye medlemmer.

Dertil berettede formanden om hvilke opgaver der arbejdes med for at optimere bådens DH-mål. Enkelte kommentarer og spm. til nye DH-mål på kølen – Thomas forklarede.

Beretningen blev godkendt med applaus.

3/ Årsregnskab V/Claus Christensen

Økonomi gennemgået af Claus – 31 betalende medlemmer. Årsregnskabet blev godkendt.

4/ Fastsættelse af kontingent 2024

Bestyrelsen forslog at kontingentet fastholdes på 300kr – vedtaget

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende er på valg:

Formand; Søren Moesgård D36 genvalgt

Bestyrelsesmedlem; Bjarne Nielsen D44 genvalgt

Bestyrelsesmedlem – suppleant; Brian Falk D8 genvalgt

6/ Valg af revisor 2023: 

Jan Ebert genvalgt

7/ Forslag til indførelse af ny præmie ”Hurtigste X Fyn Rundt”  V/ Søren Moesgård

Baggrund og motivation blev gennemgået inkl. oplæg til servitutter og begrundet ved formanden og Thomas E.

Stor opbakning og blev vedtaget med specificering af reglen for hvordan der kan sættes en ”all times best time”

Servitutterne tilrettes og lægges på hjemmesiden.

Der uddeles 4 gratis trøjer til hver båd der deltager ved Palby Fyn Cup.

Ønsker man at købe en trøje, sælges de for 170kr/stk.

8/ Orientering fra øvrige

Formanden orienterede.

Emnet om status på Formen – her blev det besluttet, at pga at der pt ikke igangsættes en produktion – bør bestyrelsen finde ud af status på formen – hvor er den og i hvilken stand er den? Ophavsretten deles af Jan E og af Hundesteds bådeværft.

Bjarne og Søren tager kontakt til værftet snarest og tager en besigtigelse.

9/ Forslag til ændring af klassereglerne  V/Thomas Ebert

JHW-målet for forsejlet vedtaget. Dette vil give klassebåden et forbedre mål på knap 3sek/sømil.

10/ Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 11/ Evt.

God debat om hvorledes båden fastholdes i sejler-Danmarks bevidsthed. Opbakning til at undersøge en mulighed for en plads ved en bådudstilling eller messe i 2024.

 

Dagen afsluttede med hyggesnak over en tapas-frokost og Danmarks bedste romkugler som Carsten D34 havde medbragt.

Generalforsamling 2023

Kære Molich sejlere

I indbydes hermed til generalforsamling 2023, der også i år finder sted i Nyborg Sejlforenings lokaler.

Vi skal derfor bede om, at evt. punkter til dagsordenen indsendes til bestyrelsen seneste 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 16. marts.

Jvf. klubbens love skal generalforsamlingen afholdes inden 31.marts, og man er kun stemmeberettiget, hvis kontingentet er betalt. Opkrævninger er på vej ud…. Har I ikke modtaget opkrævning fra klubben, bedes I rette henvendelse til kassereren, eller indbetale ved at overføre 300 DKr til reg. nr. 1551, konto nr. 729 3437 og angive navn og sejlnummer i teksten til modtager.

Klubben er vært ved en let frokost for op til to personer pr båd efter generalforsamlingen hvor vi vanen tro angiveligt får snakket meget om både, hørt anekdoter mm. Skulle øvrige have lyst til at deltage, er de selvfølgelig også velkommen. Ekstra kuverter kan købes for 100 kr., som betales kontant eller via MobilePay på dagen. Drikkevarer købes kontant i Sejlforeningens bar.

Klubbens kasse med merchandise medbringes, så vimpler, tøj osv. kan købes efter generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af frokost bedes I meddele jeres deltagelse og antal (eller afbud) til Molich-X-Meter@Molich-X-Meter.dk eller sms til 2364 4443 (Thomas Ebert) senest mandag 20 marts.

PS: Modtager du denne indkaldelse, men har solgt din båd…. Kontakt os venligst således at vi få opdateret vores medlemsliste 😊

 

Dagsorden – foreløbig

1/ Valg af dirigent

2/ Formandens beretning V/Søren Moesgård

3/ Årsregnskab V/Claus Christensen

4/ Fastsættelse af kontingent 2024

Bestyrelsen forslår at kontingentet fastholdes på 300kr

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende er på valg:

Formand; Søren Moesgård D36 (formand vælges for 1 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Bjarne Nielsen D44 (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem – suppleant; Brian Falk D8 (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

6/ Valg af revisor 2023: 

Bestyrelsen forslår genvalg af Jan Ebert (genopstiller)

7/ Forslag til indførelse af ny præmie ”Hurtigste X Fyn Rundt”  V/ Søren Moesgård

Det foreslås at Molich-klassen indfører en ny årlig vandre præmie der vindes af hurtigste Molich efter DH på en Fyn-rundt sejlads.

Præmien er en vandrepokal, og det er bestyrelsen der hvert år udpeger hvilken Fyn rundt sejlads denne præmie sejler om. Medlemskab af klubben er en forudsætning for at præmien kan vindes.

På generalforsamlingen vil der blive fremlagt et regelsæt til endelig vedtagelse blandt de fremmødte.

8/ Orientering fra øvrige

  • Opfølgning om dialogen med Hundested bådeværft og Peter Molich vedr. formens og klassens fremtid.
  • Opfølgning om samarbejde med Hundested Bådeværft og evt. nybygning af X-Meteren.

9/ Forslag til ændring af klassereglerne  V/Thomas Ebert

Det foreslås at Molich-klassen indfører et JHW-mål for forsejlet.

Baggrund; For år tilbage har DS indført et JHW-mål for forsejlet, hvilket er halvbredden af forsejlet målt 2/3 oppe af forliget (T). Dette for at give et behørigt tillæg til de både der sejler med en kappe i forsejlet. Hvis en båd/klasse ikke angiver et maks. JHW-mål, antages det fra DS’s side at der er kappe i forsejlet svarende til 0,6xLP. Derved har vi i Molich-klassen fået tildelt et DH-mål der inkluderer en kappe i forsejlet. Det er ikke bestyrelsens opfattelse at nogen sejler med kappe i deres forsejl. Efter dialog med Høj Jensen-Sejl og DS, har vi fundet at et passende JHW-mål vil være 2,95m.

Dette mål antages alle både for nuværende at opfylde og ved en vedtagelse af bestyrelses forslag vil DH-målet for klassebåden blive sænket med knap 3sek/sømil, samt at klassereglerne vil blive opdateret gældende for DH-beregningen 2023.

10/ Indkomne forslag

11/ Evt.

 

Med venlig hilsen    Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes snart…….

Bestyrelen mødes den 5. November, og har du som medlem forhold eller ønsker til dagens møde, hører vi meget gerne fra dig.
Dagsorden pt er:
1) Hvor og hvordan afholder vi fremtidens klassemesterskab.
Vi vil rigtigt gerne høre om hvilket format du kunne tænke dig….
2) Sejl og klassemål. Drøftelse af muligheder efter forslag fra medlem.
3) Nyt projekt forelægges efter forespørgelse fra Hundesteds Bådeværfts bestyrelsesformand Jens S. Kan klubben godkende en kommende “Mark ll”
Øvrige forslag til bestyrelsesmødet modtages gerne.
Med venlig hilsen
Søren Moesgård, D36
Formand