Generalforsamling 2023

Kære Molich sejlere

I indbydes hermed til generalforsamling 2023, der også i år finder sted i Nyborg Sejlforenings lokaler.

Vi skal derfor bede om, at evt. punkter til dagsordenen indsendes til bestyrelsen seneste 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 16. marts.

Jvf. klubbens love skal generalforsamlingen afholdes inden 31.marts, og man er kun stemmeberettiget, hvis kontingentet er betalt. Opkrævninger er på vej ud…. Har I ikke modtaget opkrævning fra klubben, bedes I rette henvendelse til kassereren, eller indbetale ved at overføre 300 DKr til reg. nr. 1551, konto nr. 729 3437 og angive navn og sejlnummer i teksten til modtager.

Klubben er vært ved en let frokost for op til to personer pr båd efter generalforsamlingen hvor vi vanen tro angiveligt får snakket meget om både, hørt anekdoter mm. Skulle øvrige have lyst til at deltage, er de selvfølgelig også velkommen. Ekstra kuverter kan købes for 100 kr., som betales kontant eller via MobilePay på dagen. Drikkevarer købes kontant i Sejlforeningens bar.

Klubbens kasse med merchandise medbringes, så vimpler, tøj osv. kan købes efter generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af frokost bedes I meddele jeres deltagelse og antal (eller afbud) til Molich-X-Meter@Molich-X-Meter.dk eller sms til 2364 4443 (Thomas Ebert) senest mandag 20 marts.

PS: Modtager du denne indkaldelse, men har solgt din båd…. Kontakt os venligst således at vi få opdateret vores medlemsliste 😊

 

Dagsorden – foreløbig

1/ Valg af dirigent

2/ Formandens beretning V/Søren Moesgård

3/ Årsregnskab V/Claus Christensen

4/ Fastsættelse af kontingent 2024

Bestyrelsen forslår at kontingentet fastholdes på 300kr

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende er på valg:

Formand; Søren Moesgård D36 (formand vælges for 1 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Bjarne Nielsen D44 (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem – suppleant; Brian Falk D8 (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

6/ Valg af revisor 2023: 

Bestyrelsen forslår genvalg af Jan Ebert (genopstiller)

7/ Forslag til indførelse af ny præmie ”Hurtigste X Fyn Rundt”  V/ Søren Moesgård

Det foreslås at Molich-klassen indfører en ny årlig vandre præmie der vindes af hurtigste Molich efter DH på en Fyn-rundt sejlads.

Præmien er en vandrepokal, og det er bestyrelsen der hvert år udpeger hvilken Fyn rundt sejlads denne præmie sejler om. Medlemskab af klubben er en forudsætning for at præmien kan vindes.

På generalforsamlingen vil der blive fremlagt et regelsæt til endelig vedtagelse blandt de fremmødte.

8/ Orientering fra øvrige

  • Opfølgning om dialogen med Hundested bådeværft og Peter Molich vedr. formens og klassens fremtid.
  • Opfølgning om samarbejde med Hundested Bådeværft og evt. nybygning af X-Meteren.

9/ Forslag til ændring af klassereglerne  V/Thomas Ebert

Det foreslås at Molich-klassen indfører et JHW-mål for forsejlet.

Baggrund; For år tilbage har DS indført et JHW-mål for forsejlet, hvilket er halvbredden af forsejlet målt 2/3 oppe af forliget (T). Dette for at give et behørigt tillæg til de både der sejler med en kappe i forsejlet. Hvis en båd/klasse ikke angiver et maks. JHW-mål, antages det fra DS’s side at der er kappe i forsejlet svarende til 0,6xLP. Derved har vi i Molich-klassen fået tildelt et DH-mål der inkluderer en kappe i forsejlet. Det er ikke bestyrelsens opfattelse at nogen sejler med kappe i deres forsejl. Efter dialog med Høj Jensen-Sejl og DS, har vi fundet at et passende JHW-mål vil være 2,95m.

Dette mål antages alle både for nuværende at opfylde og ved en vedtagelse af bestyrelses forslag vil DH-målet for klassebåden blive sænket med knap 3sek/sømil, samt at klassereglerne vil blive opdateret gældende for DH-beregningen 2023.

10/ Indkomne forslag

11/ Evt.

 

Med venlig hilsen    Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes snart…….

Bestyrelen mødes den 5. November, og har du som medlem forhold eller ønsker til dagens møde, hører vi meget gerne fra dig.
Dagsorden pt er:
1) Hvor og hvordan afholder vi fremtidens klassemesterskab.
Vi vil rigtigt gerne høre om hvilket format du kunne tænke dig….
2) Sejl og klassemål. Drøftelse af muligheder efter forslag fra medlem.
3) Nyt projekt forelægges efter forespørgelse fra Hundesteds Bådeværfts bestyrelsesformand Jens S. Kan klubben godkende en kommende “Mark ll”
Øvrige forslag til bestyrelsesmødet modtages gerne.
Med venlig hilsen
Søren Moesgård, D36
Formand

Vi er klar….Klassemesterskab 2022

Kære Molich-sejler

Tilmeldingen til Klassemesterskabet er åben…. Mon du kunne have lyst til at sejle mod os? – enten begge dage eller blot Hesselø rundt om lørdagen. Eller blot deltage i hyggeligt samvær på molen og til middagen?

Du har tidligere modtaget invitationen… eller læs tidligere nyhed her på siden om vores nye stævnekoncept. Skrev gerne til os, eller på vores nye Facebook side om dine tanker og evt deltagelse.
Som ny formand hører jeg også gerne, hvad du synes om foreningen bør ændre noget eller om vi f.eks. bør stille klassemesterskabet på pause i en periode og eventuelt fokusere mere på sejladser som f.eks ”Fyn rundt” eller andre kapsejladser – hvor klubben kan støtte med et
økonomisk tilskud.
(Dette års Klassemesterskab støttes så deltagelsen er næsten gratis) Målsætningen for klubben er, at vise Molich X Meteren frem og skabe opmærksomhed om bådtypen. Så her i ligger også at vise, at den sejler hurtigt og at den stadig kan slå andre både efter DH mål.
Jeg har fuld respekt for, at ikke alle synes det er interessant at kapsejle – og derfor kan det jo være, at vi bør finde en ny fælles form for træf i de kommende år.
Jeg håber du skriver tilbage således at jeg kan få lidt indsigt i hvad klubben fremover bør fokusere på.
Du er også velkommen til at forhåndstilmelde dig her direkte på mail – så klubben ved hvor mange der deltager.

Tilmeldingen er officielt via klubmodul her:

https://lynaes.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=231

Med venlige sejlerhilsner
Søren Moesgård
Formand
mobil: 60 21 99 01
mail: soren@moesgard.dk

Klassemesterskab med nyt koncept….

Hej Molich-sejlere

Årets klassemesterskab er åben for jeres tilmeldinger….. I nyt koncept der giver alle en mulighed for at deltage på det niveau man selv ønsker;

Håber I har set indbydelsen i mail-boksen, ellers er det bare om at trykke på dette link;  https://lynaes.klub-modul.dk/CMS/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx

Stævne 2021

Som beskrevet på vores Facebook-side og i indbydelsen, bliver HMS Hesselø Rundt sejladsen i år en del af Klassemesterskabet. Sejladsen sejles 27/aug med start fra Hundested og vi deltager på lige fod med alle de øvrige deltagere.

Fredag 26/aug vil Lynæs sejlklub arrangere en række op/ned baner for os inde på Isefjorden. Her planlægger 4 op/ned sejladser og sammen med resultatet fra HMS Hesselø Rundt, kårer vi en samlet klassemester lørdag aften.

Skulle du alene kun have lyst og mod til at deltage i HMS Hesselø Rundt er du velkommen til det…. eller helt nøjes med det sociale under weekendens havnefest, er vi med dette koncept dækket ind på alles behov og håber derfor at vi ser rigtigt mange af jer,…. både dem der vil have en masse sejlads på vandet men også jer der godt kan nøjes med en enkelt distancesejlads mod nogle andre både.

Lørdag aften fejre vi den samlede vinder….. og kunne det ikke være sjovt hvis en Molich kunne blive over-alt vinder af HMS Hesselø Rundt ?

Så vi håber at se rigtigt mange af jer…. lad os mødes og vise Molich’en frem, både for hinanden og på banerne ud for vores alle sammens “hjemmebane” i Hundested.

Lidt historik;

  • Det bliver 16.gang klubben afholder stævnet i Hundested/Lynæs…men kun 2. gang at Hesselø kommer til at indgå i mesterskabet.
  • Hesselø er privatejet og kendes fra 1200-tallet som Esæl (sælernes ø). Øen er 71Ha stor og er en moræneknold med et fyrtårn fra 1865. Svenskerne gjorde i 1983 krav på øen da de mente at kontinentalsoklen retfærdiggjorde at ejerskabet var deres. Men øen er stadig dansk og senest i 2003 kom ejeren i vælten da den fredede ø fik anlagt landingsbane og lille havn, noget han blev pålagt at fjerne igen.
  • Har man botanisk interesse findes den sjældne Lathyrus sphaericus på øen.
  • Statistisk set vil en båd med ulige sejlnr vinde i et lige årstal (67,5%)
  • På Hundested Havn planlægger Molich-klubben en lige så sjælden set hygge og gode dage i hinandens selskab.