Referat fra GF i Nyborg 2024

Referat af;

Generalforsamling i Molich X-Meter klubben

Søndag 17. marts 2024, kl. 11 – Nyborg Sejlforening  – Griffensund 15, 5800 Nyborg

 

Hermed referat af generalforsamlingen 17.marts

Følgende både var fremmødt med 1 til 2 repræsentanter:

DEN1, DEN8, DEN12, DEN19, DEN22, DEN27, DEN29, DEN33, DEN36 samt John Nielsen og Thomas Kirkeby

Der blev indledningsvist afholdt et minuts stilhed til minde om Kjeld (DEN12) der gik bort i efteråret 2023.

 1/ Valg af dirigent

Gisela (D12) blev valgt til dirigent

 2/ Formandens beretning V/Søren Moesgård

Formandens beretning fra den forgangne sæson berørte klubbens aktiviteter, herunder egne oplevelser fra Palby Cup hvor klubben afholdt sin første MXM først Fyn Rundt, og om mødet med andre MXM-både rundt om i ferielandet. Dertil om klubbens virke med at holde klassen aktiv og attraktiv i fremtiden.

Beretningen blev godkendt med applaus (beretningen er sendt til medlemmerne pr mail)

 3/ Årsregnskab V/Claus Christensen

Økonomi gennemgået af Claus – 30 betalende medlemmer.

Årsregnskabet blev godkendt. Klubbens kassebeholdning er næsten uændret på knap 60000kr

4/ Fastsættelse af kontingent 2025

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdes på 300 kr – vedtaget

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende var på valg:

Formand; Søren Moesgård D36 genvalgt

Kassér; Claus Christensen lod sig overtale til genvalg for 1 år, således at en ny kassér kan findes og CC kan lave overdragelse til næste GF i 2025.

Bestyrelsesmedlem; Thomas Ebert D1 genvalgt

Bestyrelsesmedlem – suppleant; Carsten Bak D34 genvalgt

6/ Valg af revisor 2024: 

Jan Ebert genvalgt

7/ Klubbens digitale platforme  V/ Søren Moesgård

Baggrund og motivation for emnet var at få belyst hvor og hvilke platforme vi skal anvende for både at nå medlemmerne men også udbrede kendskabet til båden blandt det øvrige sejler-danmark.

Der var generalt en holdning til at vores hjemmeside skulle holdes mere aktiv og opdateret, men dette kræver en mere dedikerek indsats som ikke har været mulig fra den nuværende bestyrelses side. Brian Falk fra DEN8 tilbød at se på opgaven og komme med en tilbagemelding på hvorledes fremtidens hjemmeside vedligeholdes og holdes opdateret.

Klubbens Facebook-side ser ud til at komme bredt ud og har mange (knap 200) medlemmer. Dvs at det primært er gennem denne kanal at vi som klub og bådtype når flest og får udbredt kendskabet til MXM..

Thomas (DEN1) opfordrede alle til at bidrage med indlæg på FB-siden. Det giver god omtale og respons når der komme nogle oplæg derinde… også selv om det er ”småting” omkring båden

8/ MXM ”Først Fyn Rundt”

Alle opfordres til at deltage ved Palby Cup, da denne sejlads vælges til årets dyst om den nye halvmodel.

Både der ikke tidligere har deltaget vil modtage en samlet ”crew-pakke” med 4 trøjer.

Er din trøje fra sidste år krøbet eller slidt igennem kan en ny købes for 170kr.

9/ Jubilæums sæson 50  V/Søren Moesgård

Søren Moesgård fremførte et oplæg til programmet for jubilæumssæsonnen.

Klubben vil afholde et stævne/træf 16-18 august i Hundested.

Rammerne for stævnet blev diskuteret ud fra oplægget fra Søren. Der var bred opbakning til et stævne der i højere grad lagde vægt på det sociale. Der vil blive indlagt en distancesejlads

(antageligt Hesselø Rundt) for dem der gerne vil race mens der på land vil være base i den lokale klub.

Forslaget om at klubben skaffer en professionel fotograf til at tage billeder af os på vandet blev bifaldet. Disse billeder vil være primært blive taget på vandet da vi som ejere har billeder nok inde fra havnen 😊

10/ Orientering vedr. Ansøgning til DS om ændring af KF-faktor

Thomas Ebert (DEN1) havde ansøgt Teknisk Udvalg under DS om at MXM’s køl-faktor ændres fra lav til normal. Dette ud fra en betragtning om at vores køls tyngdepunkt ligger stort set midt i lateral-planet. Hvorfor DS betragter vores køl som havende et lavt tyngdepunkt er lidt uklart, men Teknisk Udvalg har mundlidt meldt tilbage at ansøgning vil blive afvist.

En skriftlig begrundelse afventes. Thomas vil sammen med den øvrige bestyrelse se ind i hvad der ligger til grund for afvisningen når denne modtages…. og fik samtidig opbakning til at bruge lidt af klubbens midler til at forfølge sagen hvis dette viser sig muligt.

En ændring af kølfaktoren vil påvirke bådens DH-beregning betragteligt, hvorfor dette vil have betydning for dem der sejler kapsejlads.

 11/ Indkomne forslag

Der var ikke kommet forslag til klubbens bestyrelse

12/ Evt

Der var ingen deciderede emner der blev taget op…. men uformel snak der afstedkom at GF blev afsluttet. Dagen afsluttede med hyggesnak over en frokost…..

Referat for GF i Nyborg…..

Kære Molich sejlere

Hermed referat af generalforsamlingen 26.marts

 

1/ Valg af dirigent

Giseal (D12) blev valgt til dirigent

2/ Formandens beretning V/Søren Moesgård

Formandens beretning om sit syn på hvor klassen bør bevæge sig hen og hvilke tiltage der tænkes på for at fastholde klassens ”brand” og evne til at tiltrække nye medlemmer.

Dertil berettede formanden om hvilke opgaver der arbejdes med for at optimere bådens DH-mål. Enkelte kommentarer og spm. til nye DH-mål på kølen – Thomas forklarede.

Beretningen blev godkendt med applaus.

3/ Årsregnskab V/Claus Christensen

Økonomi gennemgået af Claus – 31 betalende medlemmer. Årsregnskabet blev godkendt.

4/ Fastsættelse af kontingent 2024

Bestyrelsen forslog at kontingentet fastholdes på 300kr – vedtaget

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende er på valg:

Formand; Søren Moesgård D36 genvalgt

Bestyrelsesmedlem; Bjarne Nielsen D44 genvalgt

Bestyrelsesmedlem – suppleant; Brian Falk D8 genvalgt

6/ Valg af revisor 2023: 

Jan Ebert genvalgt

7/ Forslag til indførelse af ny præmie ”Hurtigste X Fyn Rundt”  V/ Søren Moesgård

Baggrund og motivation blev gennemgået inkl. oplæg til servitutter og begrundet ved formanden og Thomas E.

Stor opbakning og blev vedtaget med specificering af reglen for hvordan der kan sættes en ”all times best time”

Servitutterne tilrettes og lægges på hjemmesiden.

Der uddeles 4 gratis trøjer til hver båd der deltager ved Palby Fyn Cup.

Ønsker man at købe en trøje, sælges de for 170kr/stk.

8/ Orientering fra øvrige

Formanden orienterede.

Emnet om status på Formen – her blev det besluttet, at pga at der pt ikke igangsættes en produktion – bør bestyrelsen finde ud af status på formen – hvor er den og i hvilken stand er den? Ophavsretten deles af Jan E og af Hundesteds bådeværft.

Bjarne og Søren tager kontakt til værftet snarest og tager en besigtigelse.

9/ Forslag til ændring af klassereglerne  V/Thomas Ebert

JHW-målet for forsejlet vedtaget. Dette vil give klassebåden et forbedre mål på knap 3sek/sømil.

10/ Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 11/ Evt.

God debat om hvorledes båden fastholdes i sejler-Danmarks bevidsthed. Opbakning til at undersøge en mulighed for en plads ved en bådudstilling eller messe i 2024.

 

Dagen afsluttede med hyggesnak over en tapas-frokost og Danmarks bedste romkugler som Carsten D34 havde medbragt.

Generalforsamling 2023

Kære Molich sejlere

I indbydes hermed til generalforsamling 2023, der også i år finder sted i Nyborg Sejlforenings lokaler.

Vi skal derfor bede om, at evt. punkter til dagsordenen indsendes til bestyrelsen seneste 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 16. marts.

Jvf. klubbens love skal generalforsamlingen afholdes inden 31.marts, og man er kun stemmeberettiget, hvis kontingentet er betalt. Opkrævninger er på vej ud…. Har I ikke modtaget opkrævning fra klubben, bedes I rette henvendelse til kassereren, eller indbetale ved at overføre 300 DKr til reg. nr. 1551, konto nr. 729 3437 og angive navn og sejlnummer i teksten til modtager.

Klubben er vært ved en let frokost for op til to personer pr båd efter generalforsamlingen hvor vi vanen tro angiveligt får snakket meget om både, hørt anekdoter mm. Skulle øvrige have lyst til at deltage, er de selvfølgelig også velkommen. Ekstra kuverter kan købes for 100 kr., som betales kontant eller via MobilePay på dagen. Drikkevarer købes kontant i Sejlforeningens bar.

Klubbens kasse med merchandise medbringes, så vimpler, tøj osv. kan købes efter generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af frokost bedes I meddele jeres deltagelse og antal (eller afbud) til Molich-X-Meter@Molich-X-Meter.dk eller sms til 2364 4443 (Thomas Ebert) senest mandag 20 marts.

PS: Modtager du denne indkaldelse, men har solgt din båd…. Kontakt os venligst således at vi få opdateret vores medlemsliste 😊

 

Dagsorden – foreløbig

1/ Valg af dirigent

2/ Formandens beretning V/Søren Moesgård

3/ Årsregnskab V/Claus Christensen

4/ Fastsættelse af kontingent 2024

Bestyrelsen forslår at kontingentet fastholdes på 300kr

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende er på valg:

Formand; Søren Moesgård D36 (formand vælges for 1 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Bjarne Nielsen D44 (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem – suppleant; Brian Falk D8 (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

6/ Valg af revisor 2023: 

Bestyrelsen forslår genvalg af Jan Ebert (genopstiller)

7/ Forslag til indførelse af ny præmie ”Hurtigste X Fyn Rundt”  V/ Søren Moesgård

Det foreslås at Molich-klassen indfører en ny årlig vandre præmie der vindes af hurtigste Molich efter DH på en Fyn-rundt sejlads.

Præmien er en vandrepokal, og det er bestyrelsen der hvert år udpeger hvilken Fyn rundt sejlads denne præmie sejler om. Medlemskab af klubben er en forudsætning for at præmien kan vindes.

På generalforsamlingen vil der blive fremlagt et regelsæt til endelig vedtagelse blandt de fremmødte.

8/ Orientering fra øvrige

  • Opfølgning om dialogen med Hundested bådeværft og Peter Molich vedr. formens og klassens fremtid.
  • Opfølgning om samarbejde med Hundested Bådeværft og evt. nybygning af X-Meteren.

9/ Forslag til ændring af klassereglerne  V/Thomas Ebert

Det foreslås at Molich-klassen indfører et JHW-mål for forsejlet.

Baggrund; For år tilbage har DS indført et JHW-mål for forsejlet, hvilket er halvbredden af forsejlet målt 2/3 oppe af forliget (T). Dette for at give et behørigt tillæg til de både der sejler med en kappe i forsejlet. Hvis en båd/klasse ikke angiver et maks. JHW-mål, antages det fra DS’s side at der er kappe i forsejlet svarende til 0,6xLP. Derved har vi i Molich-klassen fået tildelt et DH-mål der inkluderer en kappe i forsejlet. Det er ikke bestyrelsens opfattelse at nogen sejler med kappe i deres forsejl. Efter dialog med Høj Jensen-Sejl og DS, har vi fundet at et passende JHW-mål vil være 2,95m.

Dette mål antages alle både for nuværende at opfylde og ved en vedtagelse af bestyrelses forslag vil DH-målet for klassebåden blive sænket med knap 3sek/sømil, samt at klassereglerne vil blive opdateret gældende for DH-beregningen 2023.

10/ Indkomne forslag

11/ Evt.

 

Med venlig hilsen    Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes snart…….

Bestyrelen mødes den 5. November, og har du som medlem forhold eller ønsker til dagens møde, hører vi meget gerne fra dig.
Dagsorden pt er:
1) Hvor og hvordan afholder vi fremtidens klassemesterskab.
Vi vil rigtigt gerne høre om hvilket format du kunne tænke dig….
2) Sejl og klassemål. Drøftelse af muligheder efter forslag fra medlem.
3) Nyt projekt forelægges efter forespørgelse fra Hundesteds Bådeværfts bestyrelsesformand Jens S. Kan klubben godkende en kommende “Mark ll”
Øvrige forslag til bestyrelsesmødet modtages gerne.
Med venlig hilsen
Søren Moesgård, D36
Formand