Referat fra GF i Nyborg 2024

Referat af;

Generalforsamling i Molich X-Meter klubben

Søndag 17. marts 2024, kl. 11 – Nyborg Sejlforening  – Griffensund 15, 5800 Nyborg

 

Hermed referat af generalforsamlingen 17.marts

Følgende både var fremmødt med 1 til 2 repræsentanter:

DEN1, DEN8, DEN12, DEN19, DEN22, DEN27, DEN29, DEN33, DEN36 samt John Nielsen og Thomas Kirkeby

Der blev indledningsvist afholdt et minuts stilhed til minde om Kjeld (DEN12) der gik bort i efteråret 2023.

 1/ Valg af dirigent

Gisela (D12) blev valgt til dirigent

 2/ Formandens beretning V/Søren Moesgård

Formandens beretning fra den forgangne sæson berørte klubbens aktiviteter, herunder egne oplevelser fra Palby Cup hvor klubben afholdt sin første MXM først Fyn Rundt, og om mødet med andre MXM-både rundt om i ferielandet. Dertil om klubbens virke med at holde klassen aktiv og attraktiv i fremtiden.

Beretningen blev godkendt med applaus (beretningen er sendt til medlemmerne pr mail)

 3/ Årsregnskab V/Claus Christensen

Økonomi gennemgået af Claus – 30 betalende medlemmer.

Årsregnskabet blev godkendt. Klubbens kassebeholdning er næsten uændret på knap 60000kr

4/ Fastsættelse af kontingent 2025

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdes på 300 kr – vedtaget

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende var på valg:

Formand; Søren Moesgård D36 genvalgt

Kassér; Claus Christensen lod sig overtale til genvalg for 1 år, således at en ny kassér kan findes og CC kan lave overdragelse til næste GF i 2025.

Bestyrelsesmedlem; Thomas Ebert D1 genvalgt

Bestyrelsesmedlem – suppleant; Carsten Bak D34 genvalgt

6/ Valg af revisor 2024: 

Jan Ebert genvalgt

7/ Klubbens digitale platforme  V/ Søren Moesgård

Baggrund og motivation for emnet var at få belyst hvor og hvilke platforme vi skal anvende for både at nå medlemmerne men også udbrede kendskabet til båden blandt det øvrige sejler-danmark.

Der var generalt en holdning til at vores hjemmeside skulle holdes mere aktiv og opdateret, men dette kræver en mere dedikerek indsats som ikke har været mulig fra den nuværende bestyrelses side. Brian Falk fra DEN8 tilbød at se på opgaven og komme med en tilbagemelding på hvorledes fremtidens hjemmeside vedligeholdes og holdes opdateret.

Klubbens Facebook-side ser ud til at komme bredt ud og har mange (knap 200) medlemmer. Dvs at det primært er gennem denne kanal at vi som klub og bådtype når flest og får udbredt kendskabet til MXM..

Thomas (DEN1) opfordrede alle til at bidrage med indlæg på FB-siden. Det giver god omtale og respons når der komme nogle oplæg derinde… også selv om det er ”småting” omkring båden

8/ MXM ”Først Fyn Rundt”

Alle opfordres til at deltage ved Palby Cup, da denne sejlads vælges til årets dyst om den nye halvmodel.

Både der ikke tidligere har deltaget vil modtage en samlet ”crew-pakke” med 4 trøjer.

Er din trøje fra sidste år krøbet eller slidt igennem kan en ny købes for 170kr.

9/ Jubilæums sæson 50  V/Søren Moesgård

Søren Moesgård fremførte et oplæg til programmet for jubilæumssæsonnen.

Klubben vil afholde et stævne/træf 16-18 august i Hundested.

Rammerne for stævnet blev diskuteret ud fra oplægget fra Søren. Der var bred opbakning til et stævne der i højere grad lagde vægt på det sociale. Der vil blive indlagt en distancesejlads

(antageligt Hesselø Rundt) for dem der gerne vil race mens der på land vil være base i den lokale klub.

Forslaget om at klubben skaffer en professionel fotograf til at tage billeder af os på vandet blev bifaldet. Disse billeder vil være primært blive taget på vandet da vi som ejere har billeder nok inde fra havnen 😊

10/ Orientering vedr. Ansøgning til DS om ændring af KF-faktor

Thomas Ebert (DEN1) havde ansøgt Teknisk Udvalg under DS om at MXM’s køl-faktor ændres fra lav til normal. Dette ud fra en betragtning om at vores køls tyngdepunkt ligger stort set midt i lateral-planet. Hvorfor DS betragter vores køl som havende et lavt tyngdepunkt er lidt uklart, men Teknisk Udvalg har mundlidt meldt tilbage at ansøgning vil blive afvist.

En skriftlig begrundelse afventes. Thomas vil sammen med den øvrige bestyrelse se ind i hvad der ligger til grund for afvisningen når denne modtages…. og fik samtidig opbakning til at bruge lidt af klubbens midler til at forfølge sagen hvis dette viser sig muligt.

En ændring af kølfaktoren vil påvirke bådens DH-beregning betragteligt, hvorfor dette vil have betydning for dem der sejler kapsejlads.

 11/ Indkomne forslag

Der var ikke kommet forslag til klubbens bestyrelse

12/ Evt

Der var ingen deciderede emner der blev taget op…. men uformel snak der afstedkom at GF blev afsluttet. Dagen afsluttede med hyggesnak over en frokost…..

Skriv et svar