Love

MOLICH X METER KLUBBEN

Appendix til Klubbens love: Regler for afholdelse af kapsejlads for Molich-X-meteren

LOVE

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. marts 1976 med ændringer 10. marts 2001, 1. marts 2008 og 15.marts 2014.

1. Navn og adresse.

1.1 Klubbens navn er: Molich-X-Meter klubben
1.2 Klubbens adresse er : Formandens.

2. Formål.

2.1 At styrke sammenholdet mellem Molich-X-Meter sejlere.

2.2 At varetage Molich-X-Meter sejleres interesser.

2.3 At fremme interessen for såvel banesejlads som distancesejlads, samt bevare bådens egenskaber som turbåd.

2.4 At virke som specialklub under Dansk Sejlunion.

3. Medlemsskab.

3.1 Enhver Molich-X-Meter ejer/medejer kan optages som aktivt medlem.

Ved en Molich -X-Meter forstås en båd, hvis skrog er af glasfiberarmeret polyester og fremstillet i originalformen, jf. Klassereglernes punkt 2.1. En båd kan kun accepteres som Molich-X-Meter, dersom skrogets længde overalt, største bredde og fribordshøjde ikke afviger fra bådtypens dimensioner, som de fremgår af målebrevet. Molich-X-Metere, der ikke opfylder de øvrige klasseregler, skal have en streg under sejlmærket af samme tykkelse som sejlmærkets tykkeste streg, jf. Klassereglernes punkt 1.1.

3.2 Enhver person, som er interesseret i Molich-X-Meter klubben, kan optages som passivt medlem. Passivt medlemskab er personligt.

3.3 Medlemsskab skal godkendes af bestyrelsen.

3.4 Det er medlemmernes ansvar at informere klubbens bestyrelse om adresseændringer, herunder e-mail adresser og telefon/mobil numre.

4. Kontingent, regnskab og revision.

4.1 Årskontingentet fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling og gælder for det efterfølgende regnskabsår.

4.2 Indmeldelse efter 1. oktober giver kontingentfrihed regnskabsåret ud.

4.3 Medlemmer med 3 måneders restance slettes af medlemslisten og meddeles dette af bestyrelsen.

4.4 Regnskabsåret er kalenderåret.

4.5 Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor inden hver ordinær generalforsamling.

. Generalforsamlingen.

5.1 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt mellem 15. januar og 31. marts.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes vekslende steder med hensyntagen til medlemmernes bopæl.

5.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Årsregnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
Indkomne forslag.
Eventuelt.
5.4 Forslag, som ønskes behandlet og bragt til afstemning på generalforsamlingen, skal være skriftlige og skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside forud for generalforsamlingen.

5.5 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes skriftligt af bestyrelsen.

5.6 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. Senest 3 uger efter en sådan henvendelse skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af emnet for denne.

5.7 Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel.

5.8 Alle spørgsmål på en generalforsamling afgøres ved almindeligt stemmeflertal, jævnfør dog paragraf 11.

6. Stemmeret.

6.1 Ret til at afgive stemme har aktive medlemmer.

6.2 Aktivt medlemsskab giver ret til 2 stemmer pr. Molich-X-Meter.

6.3 Ved fravær kan et medlem stemme pr. brev forud for generalforsamlingen eller ved skriftlig fuldmagt til et tilstedeværende medlem.

7. Udmeldelse.

7.1 Udmeldelse skal meddeles skriftligt til bestyrelsen.

7.2 Ved salg af båd opfordres sælger til at oplyse ny ejers navn, adresse og evt. telefon nr.

8. Eksklusion.

8.1 Ved gentagen grov overtrædelse af klubbens bestemmelser kan en enig bestyrelse ekskludere et medlem. Dette kan først ske, efter at medlemmet over for bestyrelsen har haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter.

8.2 Et ekskluderet medlem kan optages i klubben igen, dersom bestyrelsen er enig herom.

8.3 En eksklusion kan appelleres ved den førstkommende generalforsamling.

9. Klubbens ledelse.

9.1 Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv. Dog vælges formanden hvert år af generalforsamlingen.

9.2 Foruden formanden er hvert år 2 medlemmer og en suppleant på valg efter tur. Desuden vælges en revisor for et år ad gangen.

9.3 Genvalg kan finde sted.

9.4 Bestyrelsen skal forsøges sammensat i forhold til medlemmernes bopæl,( hvis muligt med mindst en fra hver af landsdelene Jylland, Fyn og Sjælland).

9.5 Klubben tegnes af formanden og/eller kassereren.

9.6 Der udarbejdes skriftligt referat af bestyrelsesmøder. Tilsvarende gælder bestyrelsens beslutninger.

9.7 Klubbens bestyrelse eller et af den nedsat udvalg er bemyndiget til at kontrollere, at de af klubben vedtagne KLASSEREGLER overholdes under kapsejladser.

9.8 Bestyrelsen kan foranledige, at en båd, som ikke overholder KLASSEREGLERNE, udelukkes eller diskvalificeres fra et klasseløb for standardbåde.

10. Opløsning af Molich-X-Meter klubben.

10.1 Opløsning kan kun finde sted ved en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de aktive medlemmer er mødt , og dersom mindst tre fjerdedele af disse stemmer for at opløsning af klubben.

10.2 Er det fornødne antal stemmeberettigede ikke mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der træffes beslutning ved almindeligt flertal.

10.3 Opløses klubben, overføres dens midler til Dansk Sejlunion til gavn for juniorarbejdet.

11. Ændringer af love og klasseregler kan vedtages på en generalforsamling, når det har været et punkt på dagsordenen, og med 2/3 stemmeflertal.

Appendix til Molich-X-Meter klubbens love.

(Vedtaget på Generalforsamlingen den 1. marts 2008)

Regler for afholdelse af kapsejlads for Molich-X-Metere.

Kapsejlads:

Ved det årlige Mesterskabsstævne laves én start med to løb: 1. løb for standardbåde og 2. løb for ikke-standardbåde.

Vinderen af sejladserne i 1.løb bliver klassemester.
2.løb beregnes efter DH.
Endvidere beregnes alle deltagernes placering efter DH, og der kåres en overaltvinder.
Der er tradition for, at Mesterskabsstævnet tilrettelægges over to dage i tilknytning til en weekend med tre sejladser
den første dag og to sejladser den anden dag. Der sejles på banesystem R: Op/ned bane.
Ved større kapsejladser:

Hvis der ikke er standardbåde nok til at opnå eget løb, men der deltager et tilstrækkeligt antal ikke-standardbåde,
anmodes kapsejladsledelsen om, at alle Molich-X-Metere samles i ét løb, hvor der sejles efter DH.
Hvis der er standardbåde nok til at opnå eget løb, anmodes kapsejladsledelsen om, at ikke-standardbåde starter i samme start.

Præmieuddeling:

Drejebog for afvikling af præmieuddeling ved det årlige Molich-X-Meter stævne.

Vinderen af 1. løb kåres som klassemester og modtager halvmodellen og en præmie..
Der uddeles præmie for hver 5. deltagende båd i 1. løb.
Vinderen af 2. løb modtager præmie, hvis der i løbet deltager mindst fire både. Der uddeles præmie for hver 5. deltagende båd i 2. løb.
Overaltvinderen i de to løb modtager præmie.
På baggrund af beregningen for alle deltagende både uddeles ”Hængslet” til den båd, der ikke lukkede leddet. Sidste års vinder holder tale og overrækker en flaske. For veludført arbejde inkasserer taleren selv en flaske.
Tilsvarende uddeles ”Havelågen” til den af alle deltagende både, der sørgede for, at alle kom sikkert hjem.
”Special award” for bedst ”overall performance” gives til den båd – blandt alle deltagende – der scorer bedst på ”overall performance”. I bedømmelsen heraf indgår begreber som: bedste udklædning, bedste musikalske indslag, smukkeste forgast, ”alternative” spiler-manøvrer og andre ting med stor underholdningsværdi..
Der kan uddeles en præmie kaldet ”Concours d’elegance” til en skipper, der har givet sin båd en særlig kærlig overhaling i det eller de nærmest forløbne år.
Sponsorgaver. Der uddeles diverse sponsorgaver, gerne motiveret af begivenheder i forbindelse med stævnet.