Generalforsamling 2022

Kære Molich sejlere

I indbydes hermed til generalforsamling 2022, der finder sted i Nyborg Sejlforenings lokaler.

Historisk har Molich-klubben netop sin oprindelse i Nyborg, da den stiftende generalforsamling fandt sted her i 1976 i Jarl Finks garage. Dengang fandt klubben sin første formand i Jørgen Bertelsen (D13), som ikke selv var til stede.

Ja, sådan kan det gå, hvis man ikke dukker op!

Vi skal derfor bede om, at evt. punkter til dagsordenen indsendes til bestyrelsen seneste 10 dage før generalforsamlingen.

Jvf. klubbens love skal generalforsamlingen afholdes inden 31.marts, og man er kun stemmeberettiget, hvis kontingentet er betalt. Har I ikke modtaget opkrævning fra klubben, bedes I rette henvendelse til kassereren, eller indbetale ved at overføre 300 DKr til reg. nr. 1551, konto nr. 729 3437 og angive navn og sejlnummer i teksten til modtager.

Vi må desværre fortælle, at vores mangeårige formand Erik Kulavig udtræder af bestyrelsen, fordi Erik har solgt sin båd. Også andre i bestyrelsen udtræder af samme grund, så vi håber I ser jer selv eller har forslag til kandidater. Henvend jer gerne til Erik hvis I har spm ifbm bestyrelsesarbejdet. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Klubben er vært for frokost for op til to personer pr båd. Skulle øvrige have lyst til at deltage, er de selvfølgelig også velkommen. Ekstra frokost kan købes for 100 kr., som betales kontant eller via MobilePay på dagen. Drikkevarer købes kontant i Sejlforeningens bar.

Klubbens merchandise og vimpler kan købes før eller efter generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af frokost bedes I meddele jeres deltagelse (eller afbud) til Molich-X-Meter@Molich-X-Meter.dk eller sms til 2364 4443 (Thomas Ebert) senest mandag 21 marts.

Foreløbig dagsorden

1/ Valg af dirigent

2/ Formandens beretning

3/ Årsregnskab

4/ Fastsættelse af kontingent

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende er på valg:

Formand; Erik Kulavig (formand, vælges for 1 år ad gangen – modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Thomas Ebert (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Claus Christensen (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Bjarne Nielsen (tidligere suppleant)

Bestyrelsesmedlem; Jesper Bork (tidligere suppleant)

Suppleanter: Ifølge klubbens love skal der vælges 1 ny suppleant hvert år. Men da begge suppleanter senest var på valg 2019, indstiller klubbens bestyrelse til generalforsamlingen, at den ene vælges for en 2-årig periode.

6/ Valg af revisor:

Jan Ebert (genopstiller)

7/ Indkomne forslag

8/ Orientering om Klassemesterskabet 2022

9/ Opfølgning om selvbygger projektet fra Års Bådeværft

Molich-klubben er i dialog med Hundested bådeværft og Peter Molich vedr. formens fremtids og evt relancering af båden. Molich-klubbens bestyrelse ønsker en dialog og bemyndigelse fra generalforsamlingen til den videre dialog med Peter Molich og værftet.

10/ Fremtidige aktiviteter for Molich-klubben

Åben diskussion vedr. hvilke aktiviteter og arrangementer klubbens medlemmer ønsker bestyrelsen skal arbejde med.

11/ Evt.

Endelig dagsorden udsendes, når vi nærmer os generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv et svar