Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLINGEN er desværre AFLYST….!!

Vi vender tilbage med en ny dato så snart vi kan når COVID-19 situationen er afklaret

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Generalforsamling i Molich X-Meter klubben samt

foredrag med Jens Als Andersen

 

Søndag 29. marts 2020, kl. 10

Nyborg Sejlforening  – Griffensund 15, 5800 Nyborg

Kære Molich sejlere

I indbydes hermed til generalforsamling 2020, der finder sted i Nyborg Sejlforenings lokaler.

Historisk har Molich-klubben netop sin oprindelse i Nyborg, da den stiftende generalforsamling fandt sted her i 1976 i Jarl Finks garage. Dengang fandt klubben sin første formand i Jørgen Bertelsen (D13), som ikke selv var til stede. Ja, sådan kan det gå, hvis man ikke dukker op! I år skal vi nok bestræbe os på at følge vedtægterne, og vi skal derfor bede om, at evt. punkter til dagsordenen indsendes til bestyrelsen seneste 10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i år i et samarbejde med BB10-meter klubben, hvilket gør det muligt at vi ud over at kunne byde på en let frokost også kan se frem til et foredrag af Jens Als Andersen.

Jvf. klubbens love skal generalforsamlingen afholdes inden 31.marts, og man er kun stemmeberettiget, hvis kontingentet er betalt. Har I ikke modtaget opkrævning fra klubben, bedes I rette henvendelse til kassereren, eller indbetale ved at overføre 300 DKK til reg. nr. 1551, konto nr. 729 3437 og angive navn og sejlnummer i teksten til modtager.

Vi må desværre fortælle, at vores mangeårige bestyrelsesmedlem, Niels Juul, desværre udtræder af bestyrelsen, fordi han har solgt sin båd.  Vi skal derfor have fundet et nyt medlem til bestyrelsen. Har I forslag til kandidater, eller ønsker I selv at stille op, bedes I henvende jer til Erik. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller, men kampvalg er naturligvis altid velkommen. Medlemmerne af bestyrelsen deler gerne deres erfaringer med bestyrelsesarbejdet. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Klubben er vært for foredrag og frokost for op til én person pr båd. Skulle koner, mænd, gaster og børn have lyst til at deltage, er de selvfølgelig også velkommen. Adgang til foredrag og frokost kan købes for 100 kr., som betales kontant eller via MobilePay på dagen. Drikkevarer købes kontant i Sejlforeningens bar.

Merchandise og vimpler kan købes før eller efter generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af buffet bedes I meddele jeres deltagelse (eller afbud) til Molich-X-Meter@Molich-X-Meter.dk eller sms til 2364 4443 (Thomas Ebert) senest søndag 22 marts.

 

Foreløbig dagsorden

 

1/ Valg af dirigent

2/ Beretning for 2019

3/ Årsregnskab

4/ Fastsættelse af kontingent

5/ Valg til bestyrelsen.  Følgende er på valg:

Formand; Erik Kulavig (formand, vælges for 1 år ad gangen – modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Niels Juul (vælges for 2 år ad gangen – modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem; Claus Christensen (vælges for 2 år ad gangen – modtager genvalg)

Suppleanter: Ifølge klubbens love skal der vælges 1 ny suppleant hvert år. Men da begge suppleanter var på valg sidste år for en 2-årig periode, indstiller klubbens bestyrelse til generalforsamlingen, at de måtte sidde deres periode ud uden valg, i det tilfælde der ikke er kampvalg.

6/ Valg af revisor:

Jan Ebert (genopstiller)

7/ Indkomne forslag

8/ Orientering om Klassemesterskabet 2020

9/ Evt.

Endelig dagsorden udsendes, når vi nærmer os generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Skriv et svar